Chi phí học tại Úc
08/01/2015

Nền giáo dục của  Úc rất có uy tín trên trường Quốc tế với những thành quả  học tâp xuất sắc của các du học sinh quốc tế.  Chất lượng giáo dục và đào tạo tại Úc được chính phủ giám  sát chặt chẽ thông qua  Cơ quan Kiểm tra chất lượng các Trường Đại học (AUQA)  và đạo luật các dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh  (ESOS Act  2000 )

  • Bậc đại học

          Các Khóa Học Cơ Bản   ( dự bị đại học )   $ 9,000 – $14,000   AUD

  • Chương trình cử nhân 

          Bằng Cử Nhân                                            $14,000 – $35,000  AUD

          Ngành nghệ thuật, kinh doanh

          kinh tế , luật khoa học và kỹ thuật

  • ·Chương trình sau đại học                      $15,000 – $36,000  AUD
  •   Trường đào tạo và dạy nghề

          Chứng Chỉ I – IV, Bằng Cao Ðẳng               $ 15,000–$ 20,000   AUD

  •  Trường phổ thông

Trung học PT, Cơ Sở, Tiểu học                   $ 6,000 – $ 30,000  AUD

  • · Ðào tạo Anh ngữ

Khóa học và cơ sở giáo dục                        $12,000 – $19,000  AUD

 ( chi phí thay đổi tùy theo thời gian)

X
X