Thị thực du học Úc
08/01/2015

Bạn có thể nộp đơn xin cấp thị thực du học ngay khi nhận được thư mời đăng ký khóa học (letter of offer) hoặc Giấy Xác Nhận Ghi Danh điện tử (CoE) cho khóa học toàn thời gian mà bạn lựa chọn.

Bạn nên liên hệ văn phòng Chính Phủ Úc tại địa phương để tìm hiểu về:

  • cách thức nộp đơn; và
  • các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn.

Du học sinh có thể nộp đơn xin cấp thị thực trực tuyến  nếu là công dân của quốc gia thuộc mức thẩm định 1.

      Thị Thực Du Học (Tạm Thời) hiện nay bao gồm:

  • Thị thực thứ hạng (visa sub-classes) chiếu theo lãnh vực giáo dục.
           Du học sinh nên nộp đơn xin thị thực thứ hạng dành cho khóa học chính mà quý vị dự định theo học.

   Mức thẩm định quốc gia (country assessment levels - CAL)
      Mức thẩm định quốc gia được xếp theo từng lãnh vực giáo dục tại mỗi nước và được chia ra làm 5 mức.

                Thông tin về thị thực du học

      Khu mạng Bộ Di Trú, Ða Văn Hóa và Các Vấn Ðề Bản Ðịa (DIAC)

    http://studyinaustralia.gov.au/Sia/vi/StudyCosts/Visa.htm

   (Coi chi tiết trong  Mẫu 1160i "Nộp Ðơn Xin Thị Thực Du Học Sinh"

          (Applying for a Student Visa))

       ( Trích nguồn studyinaustralia.gov.au/Vietnam)

X
X